SAFE HOME europe - oficiální dovozce a distributor

500Kč

Získejte CASHBACK
za nákup systému Homematic IP

PODMÍNKY KAMPANĚ CASHBACK

1. Způsobilost

Od 1.9. do 30.11.2023 včetně, pořádá výrobce eQ-3 AG (Maiburger Str. 29, 26789 Leer, Německo) značky Homematic IP kampaň CASHBACK. V období od 01.09. do 31.10.2023 včetně, mohou koncovÍ zákazníci realizovat nákup vybraných produktů Homematic IP s cílem zúčastnit se akce a získat zpět 500 Kč za svůj nákup. Nárok na CASHBACK má pouze takový účastník, který bezvýhradně splní všechny následující podmínky kampaně CASHBACK.

Akce se vztahuje na účastníky (koncové zákazníky), kteří žijí v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Itálii, Polsku a Česku. Registrace do kampaně bude povolena od 15.9. 2023 až do 30. 11. 2023.

Kampaň se vztahuje pouze na následující produkty Homematic IP:

 1. Startovací sady
  • Homematic IP Startovací sada Zabezpečení HmIP-SK7
   (obj.č. 153348A0 | EAN kód 4047976533480)
  • Homematic IP Startovací sada Řízení přístupu HmIP-SK14
   (obj.č. 156033A0 | EAN kód 4047976560332)
  • Homematic IP Startovací sada Řízení vytápění HmIP-SK16
   (obj.č. 156537A0) | EAN kód 4047976565375)
  • Homematic IP Startovací sada Řízení stínění HmIP-SK20
   (obj.č. 158143A0) | EAN kód 4047976581436)
 2. Nákup zboží obsahující minimálně 1x Centrální jednotku HmIP – HAP spolu s dalším výrobkem značky Homematic IP v minimální hodnotě nákupu 2880 Kč včetně DPH (nákup za zboží bez dopravného).

Nákup musí být realizován v období od 01.09. do 31.10.2023. Elektronická registraci do kampaně je možná v termínu od 15.09.2023 do 30.11.2023. Klíčovým bodem pro uplatnění nároku účasti v kampani je tedy datum vystavení nákupního dokladu v uvedeném termínu a včasná registrace.

Kampaň CASHBACK se týká pouze nového zboží Homematic IP zakoupeného koncovým zákazníkem výhradně v síti autorizovaných prodejců.
Seznam jednotlivých autorizovaných prodejců.

Účast v této kampani nelze kombinovat s jinými kampaněmi nebo akcemi.

Každá domácnost (shodné jméno a/nebo shodný bankovní účet) může registrovat pouze jednu žádost o CASHBACK. Na jednu registraci lze žádat o CASHBACK pouze s nákupem jedné startovací sady nebo balíčku produktů značky Homematic IP obsahujícího minimálně jednu Centrální jednotku HmIP-HAP spolu s dalším výrobkem značky Homematic IP v minimální hodnotě nákupu 2880 Kč včetně DPH (nákup za zboží bez dopravného).

2. Účast v kampani Cashback

Následující postup se vztahuje na účastníky kampaně CASHBACK, kteří jsou způsobilí podle bodu 1. Způsobilost těchto podmínek.

Aby se účastník mohl zúčastnit kampaně CASHBACK, musí být řádně elektronicky zaregistrován prostřednictvím webových stránek na:

www.homematic-ip.com/cashback

a to v období od 15.9.2023 do 30. 11. 2023 s dokladem o uskutečnění nákupu v období od 01.09. do 31.10.2023. V průběhu registrace na webových stránkách bude účastník kampaně vyzván k poskytnutí informací týkajících se svého nového produktu Homematic IP a k zadání základních osobních údajů, které jsou nezbytné pro zpracování jeho žádosti. Kromě toho bude současně třeba nahrát i jeho kopii dokladu o nákupu. Akceptovatelným dokladem o nákupu je pouze uhrazená faktura – daňový doklad nebo pokladní doklad. Dodací list nebo potvrzená objednávka není v tomto případě dostačující pro naplnění podmínek. Nákupní doklad musí zřetelně obsahovat následující kritéria: název výrobku, informace o prodejci, jednotkovou cenu, celkovou cenu, poskytnuté slevy a datum nákupu.

Dílčí produkty uvedené na nákupním dokladu, které nejsou pro kampaň relevantní, lze před nahráním začernit. Další doplňující podmínky týkající se postupu při podávání elektronické registrace žádosti naleznete na výše uvedených webových stránkách.

Pokud obdržená kopie nákupního dokladu nebude splňovat podmínky účasti kampaně CASHBACK, obdrží účastník na svůj uvedený e-mail zprávu, kdy bude mít možnost zaslat odpovídající doklad o nákupu na náš e-mail: kontakt@homematic-ip-cashback.com a to do 7 dnů od zaslání oznámení. Totéž platí i v případě, že žádost účastníka není správná a/nebo není úplná z jiných důvodů. Pokud účastník i přes zaslaná oznámení nesplní podmínky účasti kampaně CASHBACK, nebude mu vyplacena žádná platba a jeho žádost bude automaticky zamítnuta. Odpovědnost za prokázání neobdržení takovéhoto oznámení je na straně účastníka.

3. Vyplacení částky CASHBACK

Platba 500 Kč CASHBACK na účet účastníka bude realizována pouze za předpokladu, že účastník kampaně doložil všechny požadované dokumenty a informace v řádném termínu, a to nejpozději do 30. 11. 2023, uvedl úplné a pravdivé informace potřebné pro úspěšné zpracování elektronické žádosti o proplacení částky CASHBACK, a jím poskytnuté dokumenty a informace jsou v souladu s těmito podmínkami.

Jakmile obdržíme všechny údaje bude na e-mailovou adresu účastník kampaně CASHBACK zaslán potvrzovací e-mail.

Po úspěšné kontrole všech dodaných údajů převede organizátor kampaně CASHBACK deklarovanou finanční částku na bankovní účet účastníka a to do 30 dnů od zaslání předmětného oznámení. Platby lze provádět pouze na bankovní účty, které se nacházejí ve stejné zemi, v níž byl nákup proveden. Pokud objednávka přišla z jiné země a účastník má SEPA účet vedený v EURO, může být platba provedena i na tento účet. V takovém případě je třeba zaslat e-mail na adresu: kontakt@homematic-ip-cashback.com, který bude obsahovat následující údaje a informace: doklad o nákupu, sériové číslo (SGTIN) nově zakoupeného výrobku Homematic IP, adresu bydliště účastníka kampaně a bankovní údaje. Nárok vyplacení částky CASHBACK nevzniká, pokud jsou předložené informace a dokumenty neúplné, nečitelné, znehodnocené nebo jinak závadné.

Nárok na vyplacení částky CASHBACK dále nevzniká, pokud účastník:

 1. nezakoupil způsobilý produkt v období kampaně a/nebo
 2. se nezaregistroval online a/nebo
 3. nepředložil všechny dokumenty požadované pro registraci a/nebo
 4. nepodal online žádost do 30. 11. 2023 a/nebo
 5. nezakoupil způsobilý výrobek v síti autorizovaných prodejců a/nebo
 6. zrušil kupní smlouvu na produkt (odstoupení od smlouvy, námitka atd.) a/nebo
 7. nezaslal nákupní doklad a/nebo
 8. zaregistroval více než jednu žádost o CASHBACK.

Společnost eQ-3 AG si vyhrazuje právo dohodnout se s autorizovaným prodejcem na oprávněnosti registrace.

4. Vyloučení z kampaně CASHBACK

Kampaně se mohou zúčastnit pouze koncoví zákazníci starší 18 let, kteří zakoupili způsobilé produkty značky Homematic IP pro soukromé účely, tj. nikoliv pro svou komerční nebo samostatnou výdělečnou činnost.

Z kampaně CASHBACK jsou rovněž vyloučeni účastníci, jejichž nákup byl zrušen (např. v případě odvolání nebo odstoupení od smlouvy). Společnost eQ-3 AG je oprávněna jednotlivé účastníky z kampaně vyloučit – a to i zpětně – pokud existuje důvodné podezření, že při účasti v kampani používají nebo používali nepovolené pomůcky nebo nástroje (např. boty nebo automatizované skripty) nebo pokud se jiným způsobem, který není v souladu s pravidly a etikou, snaží získat pro sebe nebo třetí osoby výhody pomocí manipulace nebo falešných záminek nebo jakýmkoli jiným způsobem negativně nebo v rozporu s podmínkami účasti ovlivnit kampaň. Totéž platí pro osoby, které vydávají nákupní doklady a pokladní účtenky nebo je komerčně prodávají, například na internetových platformách. V případě oprávněného vyloučení z kampaně propadají veškeré nároky vyloučeného účastníka, a to i v případě, že již byla úhrada potvrzena nebo provedena. V takovém případě je společnost eQ-3 AG oprávněna odvolat potvrzené úhrady a požadovat vrácení již vyplacených finančních částek. 

Společnost eQ-3 AG si rovněž v případě potřeby vyhrazuje právo vyžádat si od účastníka poštou originál nákupního dokladu nebo jiné doklady, a to za předpokladu, že existuje podezření na neoprávněnou účast nebo z důvodu zajištění kvality. Náklady na poštovné v tomto případě hradí účastník.

5. Organizátor

Pořadatelem kampaně CASHBACK je společnost eQ-3 AG, Maiburger Str. 29, 26789 Leer.

Kontakt: vertrieb@eQ-3.de

6. Obecná právní ustanovení

Rozhodnutí organizátora je konečné. Kampaň CASHBACK se řídí pouze německým právem. Společnost eQ-3 AG si vyhrazuje právo kdykoli kampaň CASHBACK zrušit nebo upravit její pravidla.

Platba vyplacení částky CASHBACK bude provedena pouze v případě, že účastník splní tyto podmínky kampaně CASHBACK. Účastník kampaně registrací a podáním žádosti prohlašuje, že s těmito podmínkami bezvýhradně souhlasí.

Touto kampaní CASHBACK nejsou dotčena zákonná práva kupujícího.

Souhlasem s těmito podmínkami účastník kampaně potvrzuje, že je vlastníkem produktu a že k tomuto majetku neexistují žádné nároky třetích osob (např. výhrada vlastnictví).

Společnost eQ-3 AG tímto nepřebírá žádnou odpovědnost za ztracené, nedoručené, opožděné, nedodané nebo jinak nesprávně odeslané registrace a žádosti o CASHBACK, s výjimkou případů hrubé nedbalosti nebo úmyslného jednání. eQ-3 AG nepřebírá žádnou odpovědnost za technické, hardwarové, softwarové, serverové, webové nebo jiné závady či poškození jakéhokoli takového druhu.

Veškeré daně jsou zahrnuty v částce cashbacku. Pokud se jedná o zdanitelný zisk nebo případný daňový dluh, nese veškerou odpovědnost příjemce vyplacené částky.

Pokud by se některá ustanovení těchto podmínek stala neúčinnými nebo

nevymahatelnými, nemá to vliv na účinnost zbývajících podmínek.

Kopie těchto podmínek kampaně CASHBACK jsou k dispozici na internetových stránkách nebo Vám mohou být bezplatně po vyžádání zaslány na váš email. 

Pro tuto kampaň CASHBACK platí následující kontaktní údaje:

 E-mail: kontakt@homematic-ip-cashback.com

 Webové stránky: www.homematic-ip.com/cashback

 

*Tyto podmínky kampaně CASHBACK jsou k dispozici v několika jazycích. V případě nejasností nebo rozporů je rozhodující jejich německá verze.

Otázky? Odpovědi najdete zde

Dobrá rada by nikdy neměla být drahá. Náš přehled vám nabízí odpovědi na nejčastější dotazy týkající se cashback akce.

Obecné otázky

Jak dlouho kampaň trvá?

Cashback kampaň je nabízena pro období od 01.09. do 31.10.2023. Přihlášky do Cashback kampaně můžete podávat od 15. dne po zakoupení způsobilé startovací sady nejpozději do 30.11.2023. Žádosti podané později nelze brát v úvahu.

Kolik činí odměna cashback?

Odměna cashback je 500 Kč za startovací sadu nebo balíček.

Jak zjistím stav své žádosti?

Budeme vás informovat e-mailem, jakmile vaše žádost dosáhne nového stavu zpracování nebo pokud některé informace chybí.

Jak často se mohu Cashback kampaně zúčastnit?

Každá domácnost (stejné jméno a stejná adresa a/nebo stejný bankovní účet) může podat žádost o cashback. Pro každou aplikaci Homematic IP Starter Set nebo balíček obsahující Homematic IP Access Point + alespoň jeden další Homematic IP produkt v celkové hodnotě minimálně 2.880 Kč (včetně DPH a bez dopravy) lze zaregistrovat pro každou aplikaci cashback.

Kde najdu svou fakturu na webových stránkách Amazonu?

Přejděte do části “Moje objednávky” a vyberte možnost “Zobrazit podrobnosti objednávky” vedle příslušné objednávky. Odtud pak můžete vybrat a stáhnout fakturu.

Podrobné pokyny naleznete na webových stránkách Amazonu pomocí tohoto odkazu: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=GRPUHK7RCNVRBURD

Vhodné produkty kampaně

Které produkty Homematic IP jsou způsobilé?

Zakoupením jednoho z následujících produktů se kvalifikujete k účasti v Cashback kampani:

Startovací sady:

 • Homematic IP Startovací sada Zabezpečení HmIP-SK7 (obj.č. 153348A0)
 • Homematic IP Startovací sada Řízení přístupu HmIP-SK14 (obj.č. 156033A0)
 • Homematic IP Startovací sada Řízení vytápění HmIP-SK16 (obj.č. 156537A0)
 • Homematic IP Startovací sada Řízení stínění HmIP SK20 (obj.č. 158143A0)

Balíčky:

 • Homematic IP Centrální jednotka Access Point HmIP-HAP + alespoň jeden další produkt Homematic IP
Proč bych si měl vybrat Homematic IP?

Homematic IP dělá inteligentní bydlení jednoduše pohodlné a cenově dostupné. Bez ohledu na to, zda se jedná o novou budovu nebo modernizaci: s více než 150 rádiem nebo kabelem ovládanými produkty pro regulaci teploty, světla a stínu, zabezpečení a alarmy, přístup, počasí a životní prostředí je inteligentní automatizace každé domácnosti jednodušší než kdykoli předtím. Chytré rutiny zajišťují pohodlí, usnadňují každodenní život a pomáhají šetřit energii. Díky intuitivnímu ovládání aplikací máte plnou kontrolu nad svým domovem odkudkoliv a kdykoliv. Bezpečnost má nejvyšší prioritu. Používání Homematic IP je anonymní a bez jakýchkoli osobních údajů, přičemž z technických důvodů je v šifrované podobě zaznamenána pouze IP adresa.

Homematic IP je kvalita Smart Home z Německa. S chytrými produkty od eQ-3 těžíte z našich více než 40 let zkušeností s ovládáním domácnosti.

Co je to balíček?

Balíček obsahuje Access Point Homematic IP + alespoň jeden další produkt Homematic IP v celkové hodnotě nejméně 2.880 Kč (včetně DPH a bez dopravy).

Registrace

Kde najdu sériové číslo (SGTIN)?

Sériové číslo je SGTIN. Najdete ji na zadní straně přístupového bodu nebo CCU3. Pokud máte přístupový bod WLAN, musíte seškrábnout oblast SGTIN. V obou případech se skládá ze 6 bloků, z nichž každý má 4 číslice/písmena (oddělené pomlčkami).

Jaké jsou požadavky na doklad o koupi?

Doklad o koupi můžete nahrát ve formátech jpg, jpeg, png nebo pdf s maximální velikostí souboru 10 MB. Na dokladu o koupi musí být možné přečíst následující informace: prodejce, datum faktury, číslo faktury/poukázky, startovací sadu a kupní cenu. Potvrzení objednávky nebo dodací listy nejsou přijímány jako doklad o koupi.

Proč nemohu v kalendáři vybrat datum nákupu?

Kalendář je omezen na období kampaně a navíc umožňuje registraci nejdříve od 15. dne po nákupu. Pokud nelze vybrat datum nákupu, je nám líto, že se nemůžete zúčastnit Cashback kampaně.

Platba a bankovní údaje

Jak dlouho bude trvat, než obdržím odměnu cashback?

Platba je zahájena, jakmile je žádost o cashback schválena. Platba je pak provedena do 30 dnů převodem na bankovní účet uvedený při registraci.

Mohu částku obdržet jiným způsobem než bankovním převodem?

Odměnu za cashback lze vyplatit pouze bankovním převodem.

Co mohu dělat, pokud neobdržím cashback odměnu do 35 dnů od obdržení e-mailu s informací o schválení mé žádosti?

Kontaktujte nás prosím, abychom to mohli prošetřit.

Vždy jsme zde pro vás a vaše dotazy.

Máte dotazy ohledně Cashback kampaně? Chcete zjistit stav své žádosti? Rychlou odpověď na svou otázku můžete najít v našich nejčastějších dotazech. Můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedeného formuláře.

Můžete použít výše uvedený formulář a zaslat nám svůj dotaz. Vaše údaje nám budou předány e-mailem prostřednictvím našeho poskytovatele a budou vymazány ihned po odpovědi, pokud neexistují žádné zákonné povinnosti uchovávat údaje. Vaše údaje nepoužíváme k žádnému jinému účelu ani je nepředáváme třetím stranám.
HOMEMATIC IP

Centrální ovládání
pomocí aplikace

Bez ohledu na to, kde jste: S bezplatnou aplikací pro chytré telefony máte vše na očích. Ovládejte svůj chytrý dům kdykoli a odkudkoli. Jednoduše pohodlné.